fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

I. ПРЕДМЕТ
1. Tези „Общи условия“ представляват юридически обвързващите правила за използването на услугите и функциите на сайта, притежаван и контролиран от „Прайм Хелт България ООД“, наричана по-долу АДМИНИСТРАТОР.
2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
• „Администратор“ – физическо лице, което притежава, контролира и публикува в интернет страницата:  https://primehealthbg.com
• “Посетител” или “Потребител” – физическо лице, използващо интернет страницата  https://primehealthbg.com
3. Интернет страницата – уеб сайтът  https://primehealthbg.com, информацията, предлагана чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на
https://primehealthbg.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако ПОСЕТИТЕЛЯТ не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на
https://primehealthbg.com , той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.
4. Надзорни органи:
4.1. Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
4.2. Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
IІ. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Прайм Хелт България ООД
Седалище: гр. Враца 3000
жк Дъбника блок 13 вх. В
ЕИК: 205505407; за контакт primehealthbg@gmail.com


III. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
1. ПОСЕТИТЕЛЯТ може да разглежда текстовите и фото материалите, достъпни на
https://primehealthbg.com свободно и безплатно.
2. Информацията, предоставена на
https://primehealthbg.com е обща и абстрактна, правилното й прилагане в практиката зависи от индивидуалните умения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, опита му, условията и продуктите, с които разполага, които няма как да бъдат описани на
https://primehealthbg.com
3. Всички съвети, препоръки и мнения, изложени на
https://primehealthbg.com в текстов, снимков или видео формат са лично на АДМИНИСТРАТОРА и той не носи отговорност, ако те не са валидни отчасти или изцяло за ПОСЕТИТЕЛЯ.
4. Ако АДМИНИСТРАТОРЪТ е получил възнаграждение (парично или друго) от трети лица, за да включи в съдържанието на
https://primehealthbg.com информация (текст, видео, снимки) за конкретни марки и/или продукти, и/или услуги, то това ще бъде изрично упоменато в конкретната публикация, в която се намира гореспоменатата информация, съгласно разпоредбите на българското и законодателство. Упоменаването може да съдържа както изрази на български език (например „в партньорство с/със“, „спонсорирано от“), така и изрази и/или означения на английски език (например „#ad“).
5. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да пренасочва ПОСЕТИТЕЛЯ към други страници и платформи в интернет, в този случай за ПОСЕТИТЕЛЯ ще важат Общите условия, посочени в тези страници/платформи.

6.Използвайки тази интернет страница вие се съгласявате с настоящите условия за ползване на уеб сайта, а също така и с Политиката за поверителност, регламентираща условията относно събирането, използването и разкриването на вашите лични данни.

7.Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изпращане на запитване посредством използването на която и да е форма за контакт на уеб сайта. Настоящите Общи условия се прилагат и при директно изпращане на имейл.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), АДМИНИСТРАТОРЪТ се отнася сериозно към защитата на личните данни. В текста по-долу следва описание на типа, обхвата и целите на събирането и използването на личните ви данни. Тази информация ще бъде достъпна на https://primehealthbg.com/?page_id=3 .
2. Уебсайтът https://primehealthbg.com/може да бъде използван и без разкриването на лични данни. Разглеждането на публикациите и информацията в уебсайта не изисква регистрация и/или предоставяне на лични данни.
3. Вашите доброволно въведени лични данни (име, телефонен номер) ще бъдат обработени от АДМИНИСТРАТОРА съгласно разпоредбите на българското законодателство за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Данните ще бъдат съхранявани и обработвани до извършването на услугата.
4. АДМИНИСТРАТОРЪТ е предоставил възможност за осъществяване на контакт с него, чрез посочен телефон, имейл адрес
primehealthbg@gmail.com и социални мрежи (Facebook, Instagram). В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда доброволно данните си и те ще бъдат съхранявани и обработвани, за да може да се изпълни заявката му за контакт.

V. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА
https://primehealthbg.com/
1. Цялата информация на
https://primehealthbg.com/ , с изключение на правата върху някои изображения, е интелектуална собственост на АДМИНИСТРАТОРА. Използването й, без позволението на АДМИНИСТРАТОРА, е строго забранено и е нарушение на авторските и сродните му права.
1.1. Изображенията, чиито авторски и/или сродни права не притежава АДМИНИСТРАТОРЪТ, са:
– обект на чуждо авторско/сродно право, което е посочено в описанието на изображенията и АДМИНИСТРАТОРЪТ е получил разрешение от притежателят/ите на правата да ги използва;
– изображения, публично споделени онлайн и свободни за използване.

VI. ДРУГИ
1. АДМИНИСТРАТОРЪТ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява ПОСЕТИТЕЛЯ за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на https://primehealthbg.com/?page_id=3 .
2. ПOТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва уеб сайта добросъвестно и по предназначение.
3. При използването на уеб сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер,
скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат
затруднения в ползването му от другите посетители.
4. С оглед повишаване качеството на уеб сайта, извършване на профилактика,
отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, АДМИНИСТРАТОРЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.